Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přestup na jinou školu. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o přestup ze střední školy do jíné střední školy. V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Potřebujete potvrzení o studiu na střední škole, ze které přestupujete. Pokud při přestupu měníte obor vzdělání, je nutný i přehled klasifikace ze současného oboru vzdělání. O přestupu do jiné školy rozhoduje ředitel školy, do které se hlásíte, po projednání s ředitelem školy, kterou navštěvujete. V případě uskutečnění přestupu musíte ve škole, kterou jste dosud navštěvovali, vypořádat své příslušné závazky.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Žádost o přestup ze střední školy do jíné střední školy

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přerušení vzdělávání. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o přerušení vzdělávání.

V tomto případě je nutná osobní návštěva. Pokud důvodem přerušení jsou zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře. O přerušení vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Žádost o přerušení vzdělávání

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o změnu oboru vzdělání. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o změnu oboru vzděláváníV tomto případě je nutná osobní návštěva. O změnu oboru vzdělání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Žádost o změnu oboru vzdělávání

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Pokud jsou důvodem žádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře. O povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může požádat o opakování ročníku na střední škole po splnění povinné školní docházky. Zletilý žák si podává písemnou žádost sám. K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka. Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o opakování ročníku.

Ředitel školy povolí opakování ročníku po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Žádost o opakování ročníku

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené školní vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, diplom, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“. Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři Žádost o vydání stejnopisu (nebo opisu vysvědčení, výučního listu nebo vysvědčení o matruritní zkoušce).

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy nebo na běžný účet školy – č. účtu 8733-591/0100, variabilní symbol 11111. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon uvedený v žádosti.

Žádost o vydání stejnopisu

Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Sdělení nezletilého žáka je třeba podat řediteli školy na formuláři Sdělení o ukončení vzdělávání – nezletilý žák.

Sdělení zletilého žáka je třeba podat řediteli školy na formuláři Sdělení o ukončení vzdělávání – zletilý žák. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení, pokud jde o den pozdější.

 Sdělení o ukončení vzdělávání – nezletilý žák
 Sdělení o ukončení vzdělávání – zletilý žák